News for Maig 2013

Qualificació i Certificació Energètica

La certificació energètica d’un edifici és una eina que permet als compradors i llogaters fer un càlcul de la despesa energètica que tindran associada en aspectes de climatització. Aquesta eina és obligatòria a partir del primer de juny de 2013 per a qualsevol habitatge usat que es posi a la venda o a lloguer, igual que ja ho era per als edificis residencials i terciaris de nova construcció.

caseta_calener

La certificació energètica porta associada una etiqueta en la que es valora, de la A a la G, l’eficiència energètica dels mitjans de control ambiental de l’habitatge o de l’edifici, segons el clima del lloc on es trobi, la seva orientació en el terreny, la concepció del projecte i els materials amb els que ha estat construït. La intenció de la Unió Europea és que els edificis puguin ser autosuficients: d’aquesta manera es reduirà dràsticament la dependència energètica (especialment en el cas d’energies no renovables com el petroli i el gas però també de les energies perilloses) i la contaminació i emissions de diòxid de carboni a l’atmosfera – que han de reduir-se significativament a partir de 2020 si volem donar una opció vàlida de futur als nostres fills i aconseguim aturar, no pas encara invertir, el procés del canvi climàtic.
La certificació energètica té una data de caducitat, i en la seva etiqueta mostra els valors d’acord amb els promigs anuals. En el moment que es creen nous edificis més eficients, el mateix edifici no millorat al llarg dels anys mostra un valor més ineficient.

Per a l’obtenció de la certificació energètica, cal un informe de qualificació energètica emès per un tècnic competent (arquitectes superiors o tècnics, enginyers superiors o tècnics).
Aquest tècnic competent visitarà l’habitatge (o tot l’edifici, si és el cas), comprovarà la distribució, prendrà mides, comprovarà els materials emprats, i també els sistemes de calefacció i refrigeració.
Amb tot això, el tècnic emetrà un petit informe en el qual es facilitarà la qualificació energètica de l’objecte estudiat, i es proposaran també mesures per millorar el comportament energètic de l’edifici o de l’habitatge.

Opcionalment, es poden proposar també altres mesures d’estalvi energètic mitjançant una altra qualificació, fora de protocol oficial. De la mateixa manera, es poden realitzar estudis termogràfics que, mitjançant fotografies de calor, permetin analitzar possibles desperfectes o fuites d’energia per escletxes, forats, juntes mal realitzades.

Aquest arquitecte està capacitat per realitzar informes de qualificació energètica i, si escau, tramitar-los davant l’administració, on ja consta com a tècnic registrat.

Posted: Maig 30th, 2013
Categories: Edificació, Energia
Tags: , , ,
Comments: No Comments.
css.php